Alexdog Bonaventura (Bonna)

female 
harlequin

Breeder: Aleskovskaya Anna, «Alexdog» Kennel (Moscow)
Owner: Kozlova B., Moscow